De 8 V’s

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

Dit kan beschreven worden met 8 V’s:

1. Vrijwillig

Het gaat hier om het vrijwillig aan tafel gaan van beide partijen. Dit is een besliste voorwaarde. De vrijwilligheid duurt het hele traject – dat betekent ook dat wanneer één der partijen er mee wil stoppen het mediationtraject ten einde is.  

2. Verplichting tot inspanning (dus niet vrijblijvend)

Men moet expliciet de bereidheid hebben zich in te spannen om tot een oplossing te komen. Ook het feit dat het om een betaalde dienst gaat is een stok achter de deur om te komen tot resultaat.

3. Vertrouwelijk

Alles wat er tafel komt is vertrouwelijk, tenzij partijen toestemming geven om informatie uit de mediation met anderen te delen. De mediator zelf heeft beroepsgeheim.

4. Verbod tot vuren

Gedurende het mediationproces worden er tegen elkaar geen acties ondernomen: niet via advocaten of via wie dan ook. De kwestie ligt exclusief op de mediation-tafel.

5. Voorbehoud

Alles wat onderling besproken is wordt pas een definitieve afspraak zodra beide partijen dat uitdrukkelijk uitspreken.

6. Vrijheid

Het staat partijen vrij om inhoudelijk af te spreken wat zij willen – mits niet in strijd met de wet, openbare orde en goede zeden.

7. Vaststellingsovereenkomst

De mediation wordt afgesloten met een schriftelijke overeenkomst waarin gemaakte afspraken bevestigd worden. Beide partijen ondertekenen deze.

8. Voortvarendheid

Na een eerste intakegesprek volgen doorgaans 3 tot 4 gesprekken in een periode van circa 6-8 weken.